Přejít k obsahu

Instrukce pro autory

Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Abstrakt

Velikost 200 - 250 slov. Po Vaší registraci je nutné abstrakty ukládat přímo na stránky konference přes online formulář. Autor může na jedno vložné přihlásit 1 abstrakt (přednášku nebo poster). V případě, že chcete přihlásit více abstraktů, kontaktujte sekretariát konference.

Článek

MS Word 97 a novější (nepřijímáme články ve formátu PDF), stránka A4, okraje: 40 mm (nahoře), 25 mm (vlevo a vpravo), 27 mm (dole), řádkování jednoduché, max. 6 stran včetně obrázků, velikost souboru max. 20 MB (v jiném případě kontaktujte sekretariát konference), závazná šablona ke stažení ZDE. Články nahrávejte do konferenčního systému. Detailní instrukce pro přípravu textu, licenční ujednání a podmínky IOP Conference Series jsou ZDE.

Programový výbor konference si vyhrazuje právo změnit zařazení článku (přednášky/postery), nebo jej zamítnout.

Po konferenci, články zařazené do recenzního řízení, jsou za poplatek publikovány v odborném sborníku IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, který bude zaslán k indexaci do Web of Science a Scopus.

Pro zařazení do Sborníku IOP Conference Series: Materials Science and Engineering musí článek splňovat následující kritéria:

  • příspěvek je v anglickém jazyce,
  • odborný článek je v souladu s tematickým zaměřením sekce,
  • článek je zpracovaný dle šablony,
  • vložné bylo uhrazeno,
  • k publikaci budou zváženy pouze příspěvky, které budou na konferenci prezentovány.

V případě zájmu je možné článek otisknout v časopise Strojírenská technologie. V případně zájmu je možné článek s odpovídajícím zaměřením nabídnut k publikaci v časopise Acta Metallurgica Slovaca (Scopus). V těchto případech pak nebude článek publikován v IOP Conference Series: Materials Science and Engineering.

IOP Conference Series se řídí vydavatelskými licenčními podmínkami, na základě kterých si autoři ponechávají autorská práva na své příspěvky a již nemusí podepisovat a odesílat formuláře pro přiřazení autorských práv. Každý autor, který si přeje publikovat v IOP Conference Series, musí souhlasit s licenčními podmínkami a odesláním příspěvku ke zveřejnění se předpokládá, že všichni autoři příspěvku s podmínkami plně souhlasí. Licenční podmínky jsou k dispozici online.

V rámci recenzního řízení mohou být autoři vyzváni k odstranění chyb. Recenzent vyzve autora k opravě článku max. dvakrát. Pokud autor opravený článek nedoručí, nebo nebude-li opravený článek vyhovovat požadovaným kritériím, programový výbor konference si vyhrazuje právo článek zamítnout.

Sborník abstraktů

Před konferencí jsou abstrakty zpracovány do elektronické publikace "Abstracts". Tuto publikaci obdržíte na konferenci. Tato publikace obsahuje pouze seznam abstraktů s příslušnými informacemi (autor, společnost/instituce, město, země, spoluautoři, spolupracující společnost/instituce).

Prezentace

Základní čas vyhrazený na prezentaci je 15 minut + 5 minut na dotazy. Formát prezentace PowerPoint (MS Office 2000 a novější) doporučená velikost písma 40, základní text cca 25, min. 15. Velikost maximálně 50 MB. Prezentace má být přehledná, čitelná, tak, aby texty, obrázky, grafy,  tabulky a rovnice byly dobře viditelné i z větší vzdálenosti.

Poster

Postery budou prezentovány formou E-POSTERU na stránkách konference. E-postery si bude možné prohlížet po celou dobu konference na stránce www.ping.zcu.cz. K výrobě lze použít např. program MS PowerPoint či specializované grafické programy (např. Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Quark Xpress at). Lze využít tuto šablonu e-posteru. Formát souboru je PDF (300 dpi, minimálně 100 dpi).

Recenzní řízení

Krok 1.

Rukopis autoři předloží před konferencí prostřednictvím online systému webových stránek konference (http://www.ping.zcu.cz/en --->  Submit a contribution, abstract).

Krok 2.

Zodpovědný editor zahájí první kontrolou plagiátů pomocí iThenticate. Editor vyhodnotí podobnost a pokud je vyšší (20%), bude příspěvek zaslán zpět autorovi k přepracování. Dále budou zkontrolovány formální náležitosti: zda článek tématicky odpovídá konferenci, zda je použita správná šablona a zda je dodržen požadovaný počet stránek atd. V případě splnění formálních náležitostí zodpovědný editor jmenuje dva recenzenty (odborníky na dané téma), kteří článek zrevidují. Recenzentům jsou poskytnuty dva týdny na vypracování posudku a zaslaní posudku editorovi. Posudek je vypracovány do předem zaslaného formuláře s otázkami cílenými na určité oblasti. Formulář zahrnuje tyto sekce:

  • 1. ODBORNÁ A VĚDECKÁ ÚROVEŇ,
  • 2. FORMÁLNÍ STRUKTURA,
  • 3. CELKOVÉ HODNOCENÍ PAPÍRU A PUBLIKACE.

Editor jmenuje dalšího recenzenta, pokud si komentáře recenzentů odporují (1 recenzent přijal článek a 1 recenzent odmítl). 

Krok 3.

Zodpovědný editor rozhodne, zda je komentář recenzenta relevantní či ne. Je-li komentář relevantní, budou komentáře recenzentů a komentář editora zaslány autorovi k revizi článku. Pokud komentáře autorů nejsou vyhodnoceny jako relevantní, editor může článek posoudit sám případně zažádat o další revizi jinému recenzentovi.

Krok 4.

Autoři jsou povinni revidovat své příspěvky podle bodů uvedených v komentářích recenzentů a komentáři editora. Autorům jsou poskytnuty dva týdny na revizi svých příspěvků a zaslání zpět přes webový systém konference.

Krok 5.

Editor následně vyhodnotí, zda nová verze článku zahrnuje všechny body zmíněné recenzenty. Pokud by recenzent požadoval opětovné navrácení a kontrolu upraveného článku, je článek zaslán původnímu recenzentovi ke schválení. Pokud editor schválí revidovanou verzi rukopisu, bude příspěvek přijat ke zveřejnění. Pokud ne, editor zašle upravený dokument autorovi k další revizi.

Krok 6.

Pokud revidovaná verze neodpovídá bodům vzneseným recenzenty a editorem, editor zašle autorovi e-mail s odmítnutím článku.

Patička